Divendres, 28 De Abril De 2017
Plaça Major, 4, Vilasana - 25245
Telèfon: 973-710391
Fax: 973-604281

Novetats

10/04/2017

Publicaió edicte exposició Compte General corresponent a l’exercici 2017.


Publicaió edicte exposició Compte General corresponent a l’exercici 2017.

EDICTE

En compliment de lestabler en l'article 212 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i una vegada que ha estat degudament informat per la Comissió Especial de Comptes de lAjuntament de Vila-sana, s'exposa al públic el Compte General corresponent a l'exercici 2017, per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més, els qui s'estimin interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions que creguin convenients.

Vila-sana, 4 d'abril de 2017Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web