Divendres, 28 De Abril De 2017
Plaça Major, 4, Vilasana - 25245
Telèfon: 973-710391
Fax: 973-604281

Novetats

10/04/2017

Publicació edicte Sr. Lluis Ferran Thio, en representació de NOVAGRI LLAIDA S.L.


Publicació edicte Sr. Lluis Ferran Thio, en representació de NOVAGRI LLAIDA S.L.

ANUNCI
 

de l'Ajuntament de Vila-sana, sobre la sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable i d'ampliació d'activitat.

 

En data 28 de febrer de 2017 va entrar en aquest Ajuntament una sol·licitud de llicència ambiental i de llicencia d'obres, en sòl no urbanitzable, del Sr. Lluis Ferran Thio, en representació de NOVAGRI LLEIDA S.L., per tal dampliar una activitat consistent una explotació bovina, a la parcel·la 33, polígon 11, del Terme Municipal de Vila-sana, per la qual cosa, d'acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, referent al Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s'exposa al públic per un termini d'un mes perquè es puguin presentar reclamacions.

 

L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament, Plaça Major, número 4, els dies laborables de les 9 a les 15 hores.

 

Vila-sana, 23 de març del 2017.Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web