Divendres, 28 De Abril De 2017
Plaça Major, 4, Vilasana - 25245
Telèfon: 973-710391
Fax: 973-604281

Novetats

10/04/2017

Publicació edicte Sr. Miquel Sanahuja Pons.


Publicació edicte Sr. Miquel Sanahuja Pons.

ANUNCI
 

de l'Ajuntament de Vila-sana, sobre la sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable i 'ampliació dactivitat.

 

En data 27 de gener de 2017 va entrar en aquest Ajuntament una sol·licitud de llicencia d'obres, en sòl no urbanitzable, del Sr. Miquel Sanahuja Pons, actuant en nom propi, per tal de construir  un magatzem agrícola, a la parcel·la 55, polígon 16, del Terme Municipal de Vila-sana, per la qual cosa, d'acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, referent al Text Refós de la Llei d'Urbanisme, s'exposa al públic per un termini dun mes perquè es puguin presentar reclamacions.

L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament, Plaça Major, número 4, els dies laborables de les 9 a les 15 hores.

Vila-sana, 23 de març del 2017.


 Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web